Algemene voorwaarden

PMU TATJANA

Artikel 1.

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PMU Tatjana en cliënt waarop PMU Tatjana deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

4. Indien PMU Tatjana niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat cliënt in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2.

Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van PMU Tatjana zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. PMU Tatjana kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een aanbieding vermelde prijs is inclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is PMU Tatjana daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij PMU Tatjana anders aangeeft.

5. Een cadeaubon kan alleen worden ingewisseld voor diensten van PMU Tatjana en het saldo van deze is onbepaalde tijd geldig. Een cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld of worden gebruikt voor de aankoop van een andere cadeaubon. Het bedrag van een cadeaubon zal in onderlinge overeenstemming worden bepaald. PMU Tatjana is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van een cadeaubon.

Artikel 3.

Afspraken

1. Cliënt moet bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk per email doorgeven aan PMU Tatjana, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak.

2. Bij het niet nakomen of niet tijdig afzeggen van een intake gesprek of behandeling wordt een bedrag van €50,- in rekening gebracht, bij een tweede keer wordt het gehele honorarium van de behandeling berekend. Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht. Cliënt krijgt hiervoor een factuur thuisgestuurd welke binnen het gestelde termijn van 14 dagen betaald moet worden.

3. Indien cliënt 5 minuten of later dan de afgesproken tijd in de salon komt behoudt PMU Tatjana zich het recht om de verloren tijd in te korten op de behandeling(en) en toch het hele honorarium in rekening brengen.

4. Indien cliënt 15 minuten of later dan de afgesproken tijd in de salon komt behoudt PMU Tatjana zich het recht om de afspraak te annuleren en het volledige honorarium te berekenen.

5. PMU Tatjana moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk doch 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan cliënt melden.

6. Beide partijen hoeven zich niet te houden aan art. 3.1 t/m 3.5 indien er sprake is van overmacht (zie art. 6 AV).

Artikel 4.

Betaling

1. PMU Tatjana vermeldt alle prijzen van behandelingen op de website en bevestigd deze vooraf aan de behandeling mondeling aan cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

2. Cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5.

Aansprakelijkheid

1. PMU Tatjana verklaart hierbij dat zij de behandeling(en) naar beste kunnen en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zal uitvoeren. Tatjana kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook zal gaan bereiken, in geen geval zal dit leiden tot een korting of restitutie van het bedrag van de behandeling.

2. Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen zes á acht weken en uiterlijk binnen twee maanden na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van cliënt ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.

3. Mocht cliënt een nabehandeling wensen wat volgens PMU Tatjana (medisch) niet verantwoord is mag deze nabehandeling worden geweigerd.

4. PMU Tatjana is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Tatjana niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.

5. PMU Tatjana is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie na behandeling, door lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding of door het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens.

6. In het geval dat PMU Tatjana aansprakelijk wordt gesteld voor enige door cliënt geleden schade, zal de schadevergoeding worden beperkt tot het bedrag dat door Tatjana voor de desbetreffende behandeling oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.

7. Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover cliënt niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken, meer of andere schade te voorkomen alsmede PMU Tatjana niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte te stellen van alle ter zake relevante informatie.

8. PMU Tatjana is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die cliënt heeft meegenomen naar de salon.

9. In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

10. PMU Tatjana is niet verantwoordelijk voor hetgeen bezoekers op Social Media (Website/Facebook/Instagram/Twitter etc.) zetten, bijvoorbeeld in reactie op een bericht en kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Artikel 6.

Overmacht

1. PMU Tatjana is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens cliënt indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop PMU Tatjana geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tatjana niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Tatjana heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Tatjana haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 7.

Persoonsgegevens & Privacy

Cliënt voorziet PMU Tatjana vóór de eerste behandeling van alle noodzakelijke gegevens, en gegevens waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling(en).

Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met PMU Tatjana, Kruizemunt 141, 8252 BW Dronten, KVK: 70188343.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat PMU Tatjana in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. PMU Tatjana gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website of applicaties;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot PMU Tatjana en haar relaties.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

PMU Tatjana maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om het bezoek van de website te monitoren.
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken geen technische cookies op onze website.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

 • Google Analytics

Spam

Op deze site wordt gebruik gemaakt van reCAPTCHA v3. reCAPTCHA is onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google. Deze tool wordt alleen gebruikt om spam en misbruik op deze site te bestrijden.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

————————————————————————————————————–

Verwerken van persoonsgegevens 

Indien PMU Tatjana bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Klant persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 7.1 Algemeen 

De begrippen in deze Bijlage die worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Klant worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien Klant de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. PMU Tatjana vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin Klant de persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker. 

Artikel 7.2 Doeleinden van de verwerking 

PMU Tatjana verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Klant persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doel- einden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

Gelet op de aard van de Diensten, zal PMU Tatjana onder de Overeenkomst alle persoonsgegevens verwerken van alle categorieën van betrokkenen die met gebruik van de Dien- sten worden opgeslagen, dan wel die op een andere manier aan PMU Tatjana worden verstrekt om te worden verwerkt via de Diensten. Indien er bij het gebruik van de Diensten bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, dient Klant dit vooraf aan PMU Tatjana te melden en zullen Partijen in overleg beoordelen of in dit kader aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

PMU Tatjana heeft géén zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. PMU Tatjana neemt géén zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag.

Klant staat ervoor in dat hij, indien dit op grond van de AVG vereist is, vanaf 25 mei 2018 een register zal bijhouden met betrekking tot de onder de Overeenkomst uitgevoerde gege- vensverwerkingen. Klant vrijwaart PMU Tatjana van alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet-juist naleven van deze registerplicht. 

Artikel 7.3 Verdeling verantwoordelijkheid 

Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. De toegestane verwerkingen zullen door PMU Tatjana worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.

PMU Tatjana is uitsluitend verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder de Overeenkomst, overeenkomstig de instructies en de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Klant.

Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Klant, ver- werkingen voor doeleinden die niet door Klant aan PMU Tatjana zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor andere doel- einden, is PMU Tatjana niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust bij Klant.

Klant staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de op- dracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Zakelijke-Klant vrijwaart PMU Tatjana voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de voornoemde garantie door Klant.

Artikel 7.4 Verplichtingen van partijen 

Ten aanzien van de onder de Overeenkomst verrichte ver- werkingen, zal PMU Tatjana zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de AVG worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door PMU Tatjana vanuit diens rol.

PMU Tatjana zal Klant op diens eerste verzoek binnen een redelijke termijn informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder de AVG en eventuele andere toepasselijke privacywet- en regelgeving.

PMU Tatjana zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Klant ten behoeve van het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffect-beoordeling (ook wel een ‘Data Protection Impact Assessment’ of ‘DPIA’ genoemd). De door PMU Tatjana redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de voornoemde bijstand zullen door Klant wor- den vergoed.

De verplichtingen van PMU Tatjana die uit deze Bijlage voort- vloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van PMU Tatjana, waaronder werknemers. 

Artikel 7.5 Inschakelen van subverwerkers 

Klant geeft PMU Tatjana hierbij toestemming om, in het kader van de Overeenkomst en de in deze Bijlage bedoelde gegevensverwerking, derden (subverwerkers) in te schakelen. PMU Tatjana zal Klant op verzoek informeren over welke subverwerkers zij inschakelt.

Indien PMU Tatjana het voornemen heeft om nieuwe subverwerkers in te schakelen voor het verwerken van persoonsgegevens, dan zal PMU Tatjana de Klant hierover vooraf informeren. Klant heeft vervolgens twee weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken tegen het voornemen van PMU Tatjana. Indien Klant geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt Klant geacht ermee in te stemmen.

Indien Klant binnen de voornoemde termijn bezwaar maakt tegen het voornemen van PMU Tatjana om een nieuwe der- den in te schakelen, dan zullen beide partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te komen. In- dien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van PMU Tatjana, dan is PMU Tatjana gerechtigd om de betreffende nieuwe derde in te schakelen en is Klant gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe derde ingeschakeld wordt.

Artikel 7.6 Beveiliging 

PMU Tatjana zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van on- rechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens).

Klant beslist zelf welke persoonsgegevens door PMU Tatjana verwerkt worden en stelt enkel persoonsgegevens aan PMU Tatjana ter beschikking voor verwerking, indien Klant zich ervan heeft verzekerd dat de volgens Klant vereiste beveiligings- maatregelen zijn getroffen. 

Artikel 7.7 Datalekken 

In het geval van inbreuk in verband met persoonsgegevens, zal PMU Tatjana zich naar beste kunnen inspannen om Klant daar- over onverwijld, maar uiterlijk binnen 72 uur, te informeren naar aanleiding waarvan Klant beoordeelt of hij de toezicht- houdende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. PMU Tatjana spant zich naar beste kunnen in om volledige, correcte en accurate informatie te verstrekken.

Onder een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het ver- lies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

Klant zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal PMU Tatjana meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.

De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een inbreuk is geweest, alsmede (voor zover deze gegevens voorhanden zijn):

 • wat de (vermeende) oorzaak is;
 • wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
 • wat de (voorgestelde) oplossing is;
 • contactgegevens voor de opvolging van de melding;
 • wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf en/of de toezichthouder); en
 • wat de reeds genomen maatregelen zijn.

Artikel 7.8 Verzoeken van betrokkenen 

Als een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan PMU Tatjana, zal PMU Tatjana het verzoek doorsturen aan Klant. PMU Tatjana mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

PMU Tatjana zal Klant de redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek. Indien blijkt dat de Klant hulp nodig heeft van PMU Tatjana voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan kan PMU Tatjana hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 7.9 Vertrouwelijkheid 

Op alle persoonsgegevens die PMU Tatjana van Klant ontvangt of zelf verzamelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. PMU Tatjana zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing: voor zover Klant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen;

Artikel 8.

Behoorlijk gedrag

1. De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen heeft de studio het recht de cliënt uit de salon te verwijderen en de toegang tot de studio te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

2. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houdt aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 9.

Beschadiging en diefstal

1. PMU Tatjana behoudt zich het recht voor om van cliënt een schadevergoeding te eisen indien deze meubilair, apparatuur of producten beschadigd.

2. PMU Tatjana meldt diefstal te allen tijde bij de politie.

Artikel 10.

Garantie

1. PMU Tatjana gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Voedsel en Waren Autoriteiten, de richtlijnen hiervoor zijn op Europees level vastgesteld.

2. PMU Tatjana is GGD gecertificeerd waardoor u als cliënt gegarandeerd bent dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen zal worden uitgevoerd.

3. PMU Tatjana geeft cliënt geen garantie op de behandeling door verschillen in huid.

4. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. Cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling en is verplicht de nazorginstructie zover mogelijk strikt na te leven voor een optimaal resultaat.

Artikel 12.

Hygiënevoorschriften

1. Na een inspectie van de GGD aan PMU Tatjana is een vergunning verleend voor het gebruik van pigmenteer apparatuur. De salon voldoet aan alle hygiënevoorschriften welke tevens ook geldt voor de behandelmethode(n). Ook inkt- en pigmentstoffen moeten aan strenge eisen voldoen, dit is gecontroleerd door de Voedsel en Waren Autoriteit. PMU Tatjana werkt met hoogwaardige pigmenten van Biotek.

Artikel 13.

Klachten

1. Indien cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking, schriftelijk worden gemeld aan de eigenaar van PMU Tatjana. Cliënt zal binnen veertien werkdagen schriftelijk respons geven.

2. Indien de klacht gegrond is zal de salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de salon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 14.

Toepasselijk recht en geschillen

1. Op elke rechtsbetrekkingen waarbij PMU Tatjana partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15.

Copyright

1. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om de gehele site of gedeeltes ervan (waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s) te gebruiken. De gegevens zijn eigendom van PMU Tatjana te Dronten en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele manier over op een gebruiker of rechtspersoon en deze kunnen daarom ook niet de inhoud vermenigvuldigen verveelvoudigen, doorsturen, distribueren en/of bewerken.

© 2017 – www.pmutatjana.nl

Artikel 16.

Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad/Dronten.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met cliënt.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Disclaimer voor www.pmutatjana.nl

PMU Tatjana (Kamer van Koophandel: 70188343) verleent u hierbij toegang tot www.pmutatjana.nl en publiceert hier ter informatie aan haar klanten teksten afbeeldingen en andere materialen.

PMU Tatjana spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Hoewel de inhoud met grote zorgvuldigheid is samengesteld is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Informatie gebruiken PMU Tatjana behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logos). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PMU Tatjana.

Toepasselijk recht Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Overig

PMU Tatjana behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Cookies

Www.pmutatjana.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Hierdoor kunnen we het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren om na te gaan hoe de site gebruikt wordt, en daardoor onze website verbeteren.

Wat zijn cookies en waar gebruiken wij ze voor?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. We gebruiken de term ‘cookies’ voor het gemak als overkoepelende term; daaronder vallen onder andere cookies, web-beacons en javascripts. Cookies worden automatisch van je apparaat verwijderd. Dit betekent voor sommige cookies aan het eind van je internetsessie, terwijl voor andere geldt dat ze voor korte- of langere tijd bewaard blijven.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij/Zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Houd er rekening mee dat indien u (bepaalde) cookies weigert, u mogelijkerwijs geen of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

© 2017 – www.pmutatjana.n